Onderzoeken

Ernstige geweldsaanwending door politiefunctionarissen

Alle gevallen van vuurwapengebruik door de politie/opsporingsambtenaren met letsel of de dood tot gevolg worden onderzocht door de Landsrecherche. Ook overige incidenten waarbij zwaargewonden of dodelijke slachtoffers vallen en de politie als partij betrokken is, worden door de Landsrecherche onderzocht. Onder gezag van een officier van justitie (zaaksofficier) doet de Landsrecherche een onpartijdig en objectief onderzoek. Als het onderzoek door de Landsrecherche is afgerond, beoordeelt het OM op grond van de onderzoeksresultaten of het vuurwapengebruik of ander optreden rechtmatig is geweest.

Vormen van agressie en intimidatie in de maatschappij vragen om gepast handhavend optreden van politiemensen. De wet eist dat onderzoek naar geweldsaanwending door opsporingsambtenaren met ernstige gevolgen onpartijdig en zorgvuldig dient te worden uitgevoerd. Dit is zowel van groot belang voor slachtoffers en nabestaanden als voor de betrokken opsporingsambtenaren.

De Landsrecherche maakt geen onderdeel uit van een andere opsporingsinstanties zoals de politie.

Ambtelijke corruptie

Eén van de belangrijkste taken van de Landsrecherche is het opsporen en onderzoeken van (mogelijk) strafbaar gedrag van ambtenaren. Het betreft veelal kwesties waarin de handelswijze van ambtenaren schadelijk is voor de betrouwbaarheid en integriteit van de overheid. Het gaat bijvoorbeeld om het lekken van vertrouwelijke informatie, het vervalsen van documenten of het vragen of aannemen van geld of diensten (omkoping). Soms is corruptie ook gerelateerd aan georganiseerde criminaliteit. Ondermijnende criminaliteit, zoals het beïnvloeden of onderdrukken van ambtenaren en bestuurders door criminelen, is een toenemend risico voor onze samenleving en rechtsstaat.

Adviserende rol

Met meer dan dertig jaar ervaring kan de Landsrecherche ook in een eerder stadium bestuurders en functionarissen helpen bij het duiden van kwesties die mogelijk de integriteit van een overheidsorganisatie kunnen aantasten. Ook kan de Landsrecherche met u meedenken over een aangewezen vervolgstap. Dit gebeurt in een vertrouwelijk gesprek.

Discretie

Als opsporingsdienst heeft de Landsrecherche diverse opsporingsmiddelen beschikbaar ten behoeve van de waarheidsvinding. Landsrechercheurs weten door opleiding en ervaring hoe ze objectief, onpartijdig en zorgvuldig onderzoek moeten verrichten. Discreet waar mogelijk en doortastend waar nodig.

Objectief onderzoek vereist distantie: afstand tot de betrokken partijen. Bevoegdheden, kennis en kunde zijn niet genoeg, zeker niet bij ernstige incidenten en/of betrokkenheid van invloedrijke mensen. De Landsrecherche valt daarom direct onder gezag van de Procureur-Generaal. Onderzoeken worden onder leiding van een officier van justitie verricht. De regie over het instellen en uitvoeren van een onderzoek staat zo op afstand van politieke en bestuurlijke belangen en overwegingen.

Aangifteplicht voor ambtenaren

Iedereen mag aangifte doen als hij of zij kennis draagt van een mogelijk strafbaar feit. Er zijn echter ook bepaalde misdrijven waarvan – hetzij door iedereen, hetzij door ambtenaren – aangifte móet worden gedaan. Dit valt onder de algemene aangifteplicht (artikel 199 van het wetboek van Strafvordering van Aruba) en specifieke aangifteplicht voor openbare colleges en ambtenaren (artikel 200 van het wetboek van Strafvordering van Aruba).